హృదయాన్ని స్పృశించే పాట

రంగస్థలం సినిమా ఎలా ఉన్నా ఈ పాట మాత్రం నాకు చాలా చాలా నచ్చింది. చంద్రబోస్ కలం నుంచి జాలువారిన మరో అద్భుతం.  చెట్టంత ఎదిగిన కొడుకు మరణిస్తే ఆ తండ్రి పడే వేదనని చిన్న మాటలే అయిన విన్న ప్రతి వారు ఆ బాధ అనుభవించేలా రాసి , గాత్ర దానం కుడా చేసారు.

ఈ రెండో చరణం నాకు మరీ మరీ నచ్చింది.


తమ్ముడు నీకోసం తల్లడిల్లేనయ్యా
సెల్లి గుండె నీకయి సెరువయిపోయిందయ్యా
కంచంలోని మెతుకు నిన్నే వెతికేనయ్య
నే కళ్ళద్దాలు నీకయి కలియజూచేనయ్యా
నువు తొడిగిన సొక్కానీకయి దిగులు పడి
సిలుక కొయ్యకురి పెట్టుకుందిరయ్యా....

రంగస్థలానా...

రంగస్థలానా నీ పాత్ర ముగిసెనా
వల్లకాట్లో శూన్య పాత్ర మోదలయ్యేనా 
నీ నటనకి కన్నీటి సప్పట్లు కురిసేనా
నువెల్లొత్తనంటూ సెప్పేవుంటావురా
మా పాపపు సెవికది ఇనపడకుంటాది రా 

ఓరయ్యో ... నా అయ్యా 

ఓరయ్యో ... నా అయ్యా 


Video courtacy : You tube

No comments:

Post a Comment

హృదయాన్ని స్పృశించే పాట

రంగస్థలం సినిమా ఎలా ఉన్నా ఈ పాట మాత్రం నాకు చాలా చాలా నచ్చింది. చంద్రబోస్ కలం నుంచి జాలువారిన మరో అద్భుతం.  చెట్టంత ఎదిగిన కొడుకు మరణిస్తే ...